Недоліків в діяльності пані Людмили не виявлено.

 

Переваги в діяльності Людмили Дараган:

 

1). Варто відмітити відмінне виконання обов'язків як керівника державної служби в апараті Мінветеранів стосовно контролю виконавської дисципліни в апараті. Свідченням тому є наказ Мінветеранів від 07.02.2022 № 69-к “Про порушення дисциплінарного провадження стосовно Опанасюка Л. М.” . Тобто все чітко відповідно до положень Закону України "Про державну службу": відкрито провадження з метою визначення наявності та ступеня вини, характеру і тяжкості дисциплінарного проступку щодо можливого невиконання або неналежного виконання державним службовцем посадових обов’язків, для цього утворено дисциплінарну комісію, якій доручено підготувати державному секретарю подання за результатом розгляду дисциплінарної справи в строк, що не перевищує граничний. Відмінно, немає чого додати.

 

Обов'язки Людмили Дараган як державного секретаря Мінветеранів:

 

Відповідно до статті 10 Закону України "Про центральні органи виконавчої влади" основними завданнями державного секретаря міністерства є забезпечення діяльності міністерства, стабільності та наступності у його роботі, організація поточної роботи, пов’язаної із здійсненням повноважень міністерства.

 

Державний секретар міністерства відповідно до покладених на нього завдань:

 

1) організовує роботу апарату міністерства;

 

2) забезпечує підготовку пропозицій щодо виконання завдань міністерства та подає їх на розгляд міністру;

 

3) організовує та контролює виконання апаратом міністерства Конституції та законів України, актів Президента України, актів Кабінету Міністрів України, наказів міністерства та доручень міністра, його першого заступника та заступників, звітує про їх виконання;

 

4) готує та подає міністру для затвердження плани роботи міністерства, звітує про їх виконання;

 

5) забезпечує реалізацію державної політики стосовно державної таємниці, контроль за її збереженням в апараті міністерства;

 

6) у межах своїх повноважень запитує та одержує в установленому порядку від державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій в Україні та за її межами безоплатно інформацію, документи і матеріали, а від органів державної статистики - статистичну інформацію, необхідну для виконання покладених на міністерство завдань;

 

7) за погодженням із центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної бюджетної політики, затверджує штатний розпис та кошторис міністерства;

 

8) призначає на посади та звільняє з посад у порядку, передбаченому законодавством про державну службу, державних службовців апарату міністерства, укладає та розриває з ними контракти про проходження державної служби у порядку, передбаченому Кабінетом Міністрів України, присвоює їм ранги державних службовців, приймає рішення щодо їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності;

 

9) приймає на роботу та звільняє з роботи у порядку, передбаченому законодавством про працю, працівників апарату міністерства, приймає рішення щодо їх заохочення, притягнення до дисциплінарної відповідальності;

 

10) призначає на посади керівників територіальних органів міністерства та їх заступників і звільняє їх з посад;

 

11) погоджує у передбачених законом випадках призначення на посади та звільнення з посад керівників відповідних структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій;

 

14) забезпечує в установленому порядку організацію підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців та інших працівників міністерства;

 

15) представляє міністерство як юридичну особу в цивільно-правових відносинах;

 

16) у межах повноважень, передбачених законом, дає обов’язкові для виконання державними службовцями та іншими працівниками міністерства доручення;

 

17) з питань, що належать до його повноважень, видає накази організаційно-розпорядчого характеру та контролює їх виконання;

 

18) вносить подання щодо представлення в установленому порядку державних службовців та інших працівників апарату міністерства, його територіальних органів до відзначення державними нагородами України.

 

Обов'язки Людмили Дараган як керівника державної служби в Мінветеранів:

 

Відповідно до частини другої статті 17 Закону України "Про державну службу" керівник державної служби:

 

1) організовує планування роботи з персоналом державного органу, в тому числі організовує проведення конкурсів на зайняття посад державної служби категорій "Б" і "В", забезпечує прозорість і об’єктивність таких конкурсів відповідно до вимог цього Закону;

 

2) забезпечує планування службової кар’єри, планове заміщення посад державної служби підготовленими фахівцями згідно з вимогами до професійної компетентності та стимулює просування по службі;

 

3) забезпечує своєчасне оприлюднення та передачу центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби, інформації про вакантні посади державної служби з метою формування єдиного переліку вакантних посад державної служби, який оприлюднюється;

 

4) призначає громадян України, які пройшли конкурсний відбір, на посади державної служби категорій "Б" і "В", звільняє з таких посад відповідно до цього Закону;

 

4-1) укладає та розриває контракти про проходження державної служби відповідно до пункту 3 частини другої статті 34 цього Закону у порядку, передбаченому Кабінетом Міністрів України;

 

5) присвоює ранги державним службовцям державного органу, які займають посади державної служби категорій "Б" і "В";

 

6) забезпечує підвищення кваліфікації державних службовців державного органу;

 

7) здійснює планування навчання персоналу державного органу з метою вдосконалення рівня володіння державними службовцями державною мовою, регіональною мовою або мовою національних меншин, визначеною відповідно до закону, а також іноземною мовою, яка є однією з офіційних мов Ради Європи, у випадках, якщо володіння такою мовою є обов’язковим відповідно до цього Закону;

 

8) здійснює контроль за дотриманням виконавської та службової дисципліни в державному органі та умов контрактів про проходження державної служби (у разі укладення);

 

9) розглядає скарги на дії або бездіяльність державних службовців, які займають посади державної служби категорій "Б" і "В";

 

10) приймає у межах наданих повноважень рішення про заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності державних службовців, які займають посади державної служби категорій "Б" і "В";

 

11) виконує функції роботодавця стосовно працівників державного органу, які не є державними службовцями;

 

12) створює належні для роботи умови та їх матеріально-технічне забезпечення;

 

13) здійснює інші повноваження відповідно до цього та інших законів України.

 

оновлено 21.02.2022

Людмила Дараган - Державний секретар Мінветеранів
Людмила Дараган - державний секретар Мінветеранів